Marcus & Pauline
Benjamin & Steffi
Terence & Jasmine
Richard & Ashley
Yun Sheng & Ying Qian